Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14), članka 5. stavka 3., članka 13., članka 27. stavka 3. i članka 96. stavka 2. Zakona o sportu (NN br. 11/06, 150/08, 124/10, 86/12 i 94/13) na sjednici Skupštine održanoj dana 03. svibnja 2015. godine usvojen je

STATUT
ŠPORTSKO RIBOLOVNE UDRUGE "AMUR"
SLAVONSKI ŠAMAC

I. - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Športsko ribolovna udruga "AMUR" je športska udruga ribiča natjecateljskih i rekreativnih dragovoljno udruženih građana (dalje: ribiča), radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, gospodarskih, informacijskih, rekreativnih, strukovnih, športskih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih interesa, te unapređenja športskog ribolova na području općine Slavonski Šamac, bez namjere stjecanja dobiti.

II. - NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

(1) Naziv udruge je: Športsko ribolovna udruga "AMUR". Skraćeni naziv ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac.

(2) Sjedište udruge je u Slavonskom Šamcu, Crkvena ulica 14.

Članak 3.

(1) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, ima svoj pečat.

(2) Pečat ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, je okruglog oblika promjera 30 mm. Uz unutrašnji rub pečata je ime i sjedište ŠRU, a u njegovoj sredini se nalazi naziv udruge.

Članak 4.

(1) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, ima svoju zastavu i amblem.

(2) Zastava je dimenzija 200 x 100 cm, podloga je bijele boje dok je ime udruge i godina osnivanja, te grb sa ribom amur zelene boje.

(3) Amblem ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, je riba AMUR zelene boje i smješten u sredini zastave, u tiskanju materijala može biti i druge boje.

Članak 5.

(1) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, je udruženi član Športsko ribolovnog saveza Brodsko-posavske županije, Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, a može biti i članom drugih organizacija koje se bave djelatnostima od interesa za razvoj športskog ribolova, zaštitu i unaprjeđenje čovjekova okoliša, zaštitu voda i športsko ribolovnog turizma.

(2) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, može biti član i drugih sportskih saveza kada je to u interesu športskog ribolova, a nije u suprotnosti sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu.

Članak 6.

(1) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, je u svom djelovanju samostalna.

(2) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga kojeg vodi Ured Državne Uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za opću upravu te registar sportskih djelatnosti Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac,djeluje na području općine Slavonski Šamac.

(2) ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, skrbi o dijelu rijeke Save i vodi šljunčaru "Topolje" shodno preporuci Športsko ribolovnog saveza Brodsko-posavske županije.

Članak 8.

ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, zastupa predsjednik udruge.

III. - JAVNOST RADA

Članak 9.

(1) Rad ŠRU "AMUR" Sl. Šamac je javan.

(2) Javnost rada osigurava se pravovremenim i istinitim obavještavanjem svoga članstva, nadležnih tijela državne i lokalne vlasti, organizacija i građana.

(3) Obavještavanje o radu udruge može se vršiti putem:
-redovnog slanja izvoda iz zapisnika sa sjednica Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela,
-biltena o radu ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, natjecanjima i dr.,
-časopisa koji se bave tematikom športskog ribolova,
-dnevnog i drugog tiska, radija, televizije i drugih sredstava javnog informiranja,
-web stranicom (www.sru-amur.hr), -oglasne ploče udruge.

(4) Iznimno, kada to zahtijeva sadržaj dnevnog reda, sjednice mogu biti zatvorene za javnost.

IV. - CILJ I DJELATNOST ŠRU "AMUR" Sl. Šamac

Članak 10.

(1) Područje djelovanja ŠPORT – Športski ribolov.

Članak 11.

(2) Osnovni cilj ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, je razvijanje i promicanje športskog ribolova u općini Slavonski Šamac.

(3) Zacrtani cilj ŠRU "AMUR" Sl.Šamac, ostvaruje se kroz djelatnosti:
1. praćenje i provođenje zakona i drugih propisa kojima se reguliraju pitanja udruga građana, slatkovodnog ribarstva, športskog ribolova, očuvanju voda te nastupa prema zakonodavcu s pozicije interesa udruge, zaštićujući riblji fond od onečišćenja i krivolova te na unapređivanju ribljeg fonda,
2. zaštitu ribolovnih voda i unapređivanje njihove kvalitete,
3. poticanje i promicanje športskog ribolova kao športske djelatnosti pod kojim se podrazumijeva: sudjelovanje na športsko ribolovnim natjecanjima, športsko ribolovna rekreacija, športska obuka natjecatelja,
4. provođenje ribolova kao program tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži te invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja i psihofizičkih sposobnosti građana, osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena,
5. razvijanje ribolovnog turizma na području svog djelovanja,
6. poticanje obrazovanja članstva udruge za sve djelatnosti ovlaštenika ribolovnog prava, a posebno zaštitu ribljeg fonda u slatkim vodama i športske etike,
7. sudjelovanje u radu i suradnja s ŠRS BPŽ, HŠRS, ZŠUGSB i drugim organizacijama čija je djelatnost vezana uz aktivnost udruge,
8. suradnja s policijom u svezi organizacije rada i krivolova na svom području,
9. obavljanje drugih poslova i aktivnosti utvrđenih zakonom i Statutom ŠRU te odluka Športsko ribolovnog saveza Brodsko-posavske županije i Hrvatskog športsko ribolovnog saveza.

Članak 12.

(1) Ostvarujući svoju djelatnost ŠRU posebno:
1. usklađuje rad i obavještava članove o radu, a posebno u gospodarenju, ribolovno gospodarske osnove,
2. donosi akte na sjednicama koji su obvezujući za članove udruge,
3. organizira kontrolore ribiča uz suradnju ribočuvarske službe ŠRU BPŽ,
4. razvija prijateljske odnose i njeguje športsko ribolovnu etiku među športskim i rekreacijskim ribolovcima,
5. sudjeluje u predlaganju zakona i drugih propisa kojima se reguliraju pitanja športskog ribolova, održavanja čistoće i čuvanja voda te se zalažu za njihovu dosljednu primjenu,
6. surađuju s tijelima državne uprave, društvenim zajednicama i znanstvenim, športskim, turističkim i drugim organizacijama i ustanovama na unapređenju športskog ribolova i ribolovnog turizma,
zaštite prirode i unapređenja čovjekove okoline,
7. razvija športsko ribolovnu djelatnost među kategorijama športskih ribolovaca,
8. organizira športska natjecanja,
9. predlaže i dodjeljuje priznanja i druge nagrade osobama i organizacijama zaslužnim za unapređenje športskog ribolova, ribolovnog turizma, postignute rezultate na športskim natjecanjima,
10. izvršava i druge zadatke u skladu s programom rada ŠRU.

(2) Za provođenje navedenih djelatnosti ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, donosi plan rada, druge planove i programe.

Članak 13.

(1) ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, je neprofitna pravna osoba, koja radi postizanja utvrđenih ciljeva će obavljati i gospodarske djelatnosti: uzgoj ribe za prodaju, marketinške usluge, ribolovni turizam, igre na sreću, ugostiteljstvo i sl.

(2) Obavljanje gospodarskih djelatnosti organizira se u skladu s posebnim propisima, a sva sredstva ostvarena gospodarskom djelatnošću obavezno se ulažu u unapređenje športskog ribolova i rada ŠRU.

(3) ŠRU svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članstvo.

V. - USTROJSTVO ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac

Članak 14.

(1) ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, i odgovorna osoba su odgovorne za pravilno čuvanje, zaštitu i eksplotaciju voda u športskom ribolovu, odnosno za pravilnu primjenu odredaba iz Ribolovne gospodarske osnove.

Članak 15.

(1) Radi organiziranja obavljanja športsko ribolovnih aktivnosti i ostvarivanja drugih ciljeva u skladu s ovim Statutom građani se dragovoljno udružuju u ŠRU.

(2) Djelatnosti i ustrojstvo ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac utvrđuju se Statutom udruge, a u skladu s zakonima i drugim propisima, te Statutom ŠRS BPŽ i Statutom HŠRS.

(3) Statutom ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, utvrđuje se njegovo ustrojstvo, obveza i prava svih članova.

Članak 16.

(1) Radi usklađivanja zajedničkih interesa u svezi poribljvanja i čuvanja ribolovnih voda te radi natjecanja, rekreacijskog ribolova, športsko ribolovna udruga je član ŠRS BPŽ, ZŠUGSB.

(2) Športsko ribolovna udruga je dužna najmanje jednom godišnje dostavljati podatke tajništvu ŠRS BPŽ o športskim aktivnostima te aktivnostima vezanim za Plan rada ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac.

VI. - ČLAN ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac MOŽE BITI:

Članak 17.

(1) Svaka poslovno sposobna fizička osoba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, biti član udruge.

(2) Osobe bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi udruge bez prava sudjelovanja u radu tijela udruge.

(3) Članovi ŠRU mogu biti i maloljetne osobe uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika bez prava odlučivanja u tijelima ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac.

(4) Strani državljanin može postati članom udruge. Pravo njegova nastupanja u ribolovnim natjecanjima regulirano je Pravilnikom o natjecanju HŠRS.

(5) Član udruge plaća godišnju članarinu i ponaša se u skladu s Statutom udruge, odlukama ŠRS BPŽ, HŠRS te zakonima Republike Hrvatske koji reguliraju rad udruga i djelatnosti športskog i rekreacijskog ribolova na ribolovnim vodama.

(6) Član udruge aktivno sudjeluje u ostvarivanju planiranih zadataka, bira i biran je u tijela udruge putem kojih sudjeluje u odlučivanju o radu udruge te kao predstavnik udruge u asocijacijama kojih je udruga član.

(7) Članstvo se dokazuje članskom iskaznicom HŠRS ovjerenom od športsko ribolovne udruge.

(8) Status športskog ribolovca osoba stječe polaganjem ribičkog ispita prema odredbama Pravilnika o polaganju ribičkog ispita.

Članak 18.

(1) Članstvo u udruzi može biti:
a. redovan,
b. podupirajući (simpatizer),
c. počasni.

(2) Redovan član udruge je aktivni član s punim opsegom prava i obveza te koji je uplatio člansku obvezu za tekuću godinu.

(3) Podupirujući član udruge je svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim dobrima pridonosi ostvarivanju programskih zadataka udruge, a nema obvezu i prava redovnog člana.

(4) Počasni član je građanin koji ima izuzetne zasluge u unapređenju športskog ribolova te ugleda i napretka u radu udruge. O počasnom članu udruge odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora udruge.

Članak 19.

(1) Osnovne dužnosti i prava članova ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, jesu:
1. sudjeluju u radu i odlučivanju o aktivnostima ŠRU izravno u udruzi te posredovanjem svojih predstavnika u tijelima ŠRS BPŽ i ZŠUGSB.
2. korištenje prirodnim bogatstvom voda u mjeri i na način propisan Zakonom o vodama, Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i Ribolovno-gospodarskom osnovom,
3. ispunjavaju obveze utvrđene Statutom udruge, odlukama ŠRS BPŽ, HŠRS i drugim općim aktima,
4. redovno obavještavanje udruge o štetama na vodama, o kojima skrbi udruga te davanje prijedloga o unapređenju ribolova na vodi o kojoj skrbi udruga i drugih mjera za zaštitu voda i ribljeg fonda,
5. ostala prava i dužnosti športskih ribolovaca utvrđeni su Statutom i drugim aktima.

Članak 20.

(1) Status člana ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, športskog ribolovca osoba gubi:
a. istupanjem, na osnovu osobnog zahtjeva,
b. isključenjem, na osnovu odluke nadležne stegovne komisije,
c. brisanjem, radi neizvršavanja članskih obveza ili smrti,
d. brisanjem udruge iz registra.

(2) O svakom prestanku statusa športskog ribolovca udruga je dužna izvijestiti Skupštinu udruge.

Članak 21.

(1) Športsko-ribolovna udruga je obavezna voditi evidenciju svojih članova.

(2) Popis članova obavezno sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

VII. - TIJELA ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac

Članak 22.

(1) Tijela ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, jesu:
1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Nadzorni odbor.

(2) Skupština ŠRU "AMUR" Sl. Šamac, je najviše tijelo ŠRU, koja prema djelovanju na sjednicama može biti:
a) redovna -izvještajna (jednom u tijeku tekuće godine),
b) izborno-izvještajna (svake četvrte godine),
c) izvanredna (kada se za to ukaže potreba).

(3) Skupštinu ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, čine svi članovi udruge koji su uplatili članarinu u prethodnoj ili tekućoj godini.

(4) ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, izdaje odgovarajuće ovjerene evidencijske listiće svakom članu za rad na sjednicama Skupština, a i za utvrđivanje kvoruma na sjedini Skupštine.

Članak 23.

(1) Prava i dužnosti članova udruge u Skupštini su:
1. da redovito pristustvuju sjednicama Skupštine,
2. da pokreće rasprave, predlaže i pokreće predstavnička pitanja te pitanja od interesa za športski ribolov,
3. da aktivno sudjeluje u izrađivanju programa rada i da svjesno izvršava dogovorene zadatke i preuzete obveze.

Članak 24.

(1) Članu ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, u Skupštini prestaje mandat ako se ispuni jedan od uvjeta iz članka 18. stavka 1. ovog Statuta.

Članak 25.

(1) Sjednica Skupštine može započeti radom ako je nazočno 50% + 1 član ukupnog broja članova udruge.

(2) U slučaju da na zakazanoj sjednici nije nazočno 50% + 1 član udruge u Skupštini, sačekati će se 45 minuta. Ako ni tada nije nazočan dovoljan broj predstavnika sjednica se odgađa za 14 dana.

(3) Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jednom mjesto u tijelima udruge javi više kandidata.

(4) Odluka je pravosnažna ako se za nju izjasnila nad polovična većina prisutnih članova udruge.

Članak 26.

(1) Skupština ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, obavlja sljedeće poslove:
1. donosi Statut ŠRU te njegove izmjene i dopune,
2. donosi Pravilnik o radu Skupštine i drugih tijela ŠRU,
3. utvrđuje plan rada ŠRU,
4. donosi Stegovni pravilnik ŠRU, Pravilnik o priznanjima ŠRU, Pravilnik o natjecanjima ŠRU i dr.
5. bira članove (koji su kontinuirano bez prekida tri godine članovi udruge s općine sjedišta udruge, odnosno pet godina kontinuirano članovi udruge iz ostalih mjesta i općina) u Upravni i Nadzorni odbor te njihove predsjednike i dopredsjednike,
6. odlučuje o izvješćima Upravnom i Nadzornog odbora te daje razrješnice navedenim tijelima,
7. donosi završni račun ŠRU za proteklu financijsku godinu,
8. odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama, koji su podneseni Skupštini kao najvišem tijelu ŠRU,
9. utvrđuju politiku razvoja udruge i unapređenja športskog ribolova,
10. obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom, odlukama ŠRS BPŽ i HŠRS.
11. bira likvidatora.

(2) O prijedlozima na Skupštini ŠRU „AMUR“ Sl. šamac, glasa se javno.

Članak 27.

(1) Radom redovne skupštine rukovodi predsjednik ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, a radom izborne Skupštine radno predsjedništvo od tri člana izabrano javnim glasovanjem.

(2) Skupština bira javnim glasovanjem zapisničara, dva ovjerovatelja zapisnika, a izborna Skupština bira još verifikacijsku i kandidacijsku komisiju od po tri člana.

Članak 28.

(1) Redovna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje, ili po potrebi.

(2) Odluku o sazivanju Skupštine donosi Upravni odbor ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, a saziva je predsjednik ŠRU.

(3) Iznimno, predsjednik je obvezan sazvati Skupštinu u roku 30 dana u slučajevima:
1. kada to zatraži Nadzorni odbor,
2. kada to zatraži najmanje 30% članova udruge.

(4) U slučaju da u roku 30 dana predsjednik na osnovu pisanog zahtjeva i poštanske povratnice ne sazove Skupštinu, Skupštinu mogu sazvati predlagači sazivanja izvanredne sjednice iz stavka 3. ovog članka.

(5) U slučaju isteka mandata Izbornu Skupštinu će sazvati predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 29.

(1) Izborna skupština saziva se svake četiri godine i to najkasnije u roku 15 dana prije isteka mandata predstavnicima tijela Upravnog odbora ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac.

Članak 30.

(1) O mjestu, datumu i satu početka rada Skupštine ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, članovi udruge se pismeno obavještavaju najkasnije 5 dana prije njenog odražavanja.

(2) Uz obavijest iz prethodnog stavka, članovima udruge se dostavljaju materijali potrebni za rad na sjednici Skupštine.

VIII. - UPRAVNI ODBOR ŠRU

Članak 31.

(1) Skupština ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, na prijedlog članova udruge, bira članove Upravnog odbora ŠRU, na mandat od četiri (4) godine, kao svoje izvršno tijelo.

(2) Skupština ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, bira predsjednika i dopredsjednika ŠRU iz redova članova izabranog Upravnog odbora ŠRU.

(3) Upravni odbor čini: devet (9) članova ŠRU. Član Upravnog odbora ŠRU može dati ostavku na izabranu funkciju. Postupak opoziva i zamjene vrši se po istom postupku po kome je izvršen izbor.

Članak 32.

(1) Sjednice Upravnog odbora ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, pismeno saziva i vodi predsjednik ŠRU, odnosno dopredsjednik ŠRU, ako je predsjednik spriječen.

(2) Dnevni red sjednice predlaže sazivač.

(3) Poziv za sjednicu Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu pet (5) dana prije održavanja.

(4) Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, ali najmanje jednom u svakom tromjesečju kalendarske godine uz nazočnost većine od ukupnog broja članova.

Članak 33.

(1) Upravni odbor ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, može početi sa radom ako je nazočna nad polovična većina Upravnog odbora (4+1).

(2) Upravni odbor ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, punovažno donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova Upravnom odbora.

(3) Predsjednik ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, kao odgovorna osoba ŠRU ima pravo VETA ako smatra da je donesena odluka Upravnog odbora u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske, ili sa programom rada ŠRU. Konačnu odluku o potvrdi VETA donosi Nadzorni odbor ŠRU u roku od 15 dana od stavljanja VETA.

(4) O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji ovjeravaju predsjednik ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, ili dopredsjednik ŠRU nakon što bude prihvaćen na idućoj sjednici.

(5) Zapisnik sjednice Upravnog odbora dostavlja se svim članovima Upravnom odbora, Nadzornog odbora, a skraćeni izvod iz zapisnika o najvažnijim odlukama i zaključcima objavljuje se na oglasnoj ploči udruge.

Članak 34.

(1) Upravni odbor ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac, ima slijedeće poslove:
1. odlučuje o sazivanju Skupštine ŠRU u skladu s ovim Statutom i podnosi izvješća Skupštini,
2. rukovodi radom između dvije Skupštine ŠRU,
3. priprema materijale za Skupštinu,
4. daje tumačenje Statuta i drugih akata,
5. predlaže Skupštini izmjenu i dopune Statuta ŠRU i drugih akata,
6. predlaže Skupštini Pravilnik o priznanjima i drugim nagradama koje dodjeljuje ŠRU,
7. donosi Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova za vrijeme službenog putovanja obavljenog za potrebe ŠRU,
8. donosi kalendar natjecanja koje organizira ŠRU,
9. vodi poslove ŠRU u skladu s ovim Statutom i zaključcima Skupštine,
10. izvršava plan rada, donosi financijski plan ŠRU,
11. u slučaju potrebe usvaja rebalans financijskog plana ŠRU, za tekuću godinu,
12. razmatra i usvaja izvješća o financijskom i materijalnom poslovanju ŠRU, kojeg podnosi Skupštini na konačno usvajanje,
13. razmatra završni račun i podnosi ga Skupštini na konačno usvajanje,
14. upravlja imovinom ŠRU u skladu s ovim Statutom, pravilnicima, proračunom prihoda i rashoda,
15. imenuje i razrješava komisije ŠRU,
16. imenuje i razrješava kontrolore ribiča na vodi o kojoj skrbi,
17. imenuje i razrješava predstavnike u tijela ŠRS BPŽ i druge organizacije,
18. bira tajnika,
19. bira domara,
20. dodjeljuje nagrade i priznanja prema Pravilniku o priznanjima ŠRU,
21. predlaže članove i pojedince za dodjelu odlikovanja i drugih priznanja koja dodjeljuju druge organizacije,
22. organizira vođenje evidencije članova ŠRU,
23. prati rad Komisije te njihova tijela upozorava na eventualne propuste i nedostatke u radu i predlaže mjere poboljšanja djelovanja,
24. rješava sporove među članovima,
25. bira osobu za vođenje financijskog i knjigovodstvenog posla i za isto određuje visinu naknade,
26. obavlja i sve ostale poslove koje odredi Skupština ili se za njihovo obavljanje ukaže potreba.

Članak 35.

(1) Upravni odbor između dva zasjedanja Skupštine ostvaruje program koji je utvrdila Skupština te pokreće i provodi sve aktivnosti s organizacijama i pojedincima, a naročito:
a) surađuje s ŠRS BPŽ te drugim športskim organizacijama,
b) surađuje s znanstvenim ustanovama koje se bave unapređenjem ribolova, čuvanjem i zaštitom voda i ribljeg fonda.

Članak 36.

(1) Upravni odbor za svoj rad odgovoran je neposredno Skupštini ŠRU, kojoj podnosi izvješće o svom radu. Ako izvješće ne bude prihvaćeno Skupština ŠRU tajnim glasovanjem odlučuje o povjerenju Upravnog odbora ŠRU.

(2) Skupština može opozvati pojedine članove ili cijeli Upravni odbor ŠRU u cjelini, ako se utvrdi da nisu radili zakonito, stručno i ažurno na izvršenju programa ŠRU.

IX. - PREDSJEDNIK ŠRU

Članak 37.

(1) Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne većina svih članova ili dvadeset (20) članova u Skupštini.

(2) Predsjednik ŠRU je predsjednik Skupštine i Upravnog odbora ŠRU te njima odgovara za svoj rad.

(3) Predsjednik predstavlja i zastupa ŠRU i rukovodi radom ŠRU te je naredbodavac kod ostvarivanja financijskog plana ŠRU.

(4) Predsjednik ŠRU je potpisnik svih ugovora te supotpisnik (s još dva potpisnika) financijskih dokumenata.

(5) Za slučaj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik ŠRU.

X. - DOPREDSJEDNIK ŠRU

Članak 38.

(1) Dopredsjednik ŠRU je dopredsjednik Skupštine i Upravnog odbora ŠRU.

(2) Dopredsjednik pomaže predsjedniku u radu i zamjenjuje ga za slučaj odsutnosti i spriječenosti.

XI. - POČASNE FUNKCIJE

Članak 39.

(1) Skupština ŠRU može pojedine osobe proglasiti počasnim članovima: osobe koje su svojim dugogodišnjim radom na značajnim funkcijama u ŠRU doprinijeli razvoju ŠRU, osobe koje svojim djelovanjem mogu značajno doprinijeti razvoju športskog ribolova na području djelovanja ŠRU pa i šire (organizacijski ili materijalno).

(2) Počasni članovi sudjeluju u protokolarnim okupljanjima koja organizira ŠRU, mogu sudjelovati i u radu Skupštine ŠRU, ali bez prava glasovanja.

XII. - KOMISIJE ŠRU

Članak 40.

(1) Djelatnost Upravnog odbora ŠRU može se realizirati osnivanjem i djelovanjem stalnih komisija i komisija prema potrebi.

(2) Upravni odbor ŠRU će trajno imenovati:
a) komisiju za gospodarenje (osnovna zadaća pravilno gospodarenje vodama), poribljavanje, unapređenje športskog ribolova,
b) komisiju za natjecanje (predlaže Program rada za mandatno razdoblje, donosi kalendar natjecanja za tekuću godinu),
c) komisiju za zaštitu voda (zaštita ribolovnih voda, čuvanje voda od onečišćenja),
d) predlaže Pravilnik o stegovnom postupku.

(3) Na prijedlog predsjednika Upravnog odbora ŠRU imenuje predsjednika i najviše dva (2) člana stalnih komisija ŠRU. Članovima stalnih komisija mandat traje četiri (4) godine, tj. do kraja mandata tijela koje je imenovalo komisiju.

(4) Upravni odbor može prema potrebi osnivati i druge povremene komisije i potkomisije (arbitraža i sl.) ili postojeće reorganizirati.

(5) Stručno administrativne poslove za potrebe komisija obavlja tajnik ŠRU.

(6) Komisije moraju djelovati u okviru Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Statutu ŠRU te odluka ŠRS BPŽ i HŠRS.

XIII. - TAJNIK ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac

Članak 41.

(1) Tajnik ŠRU je stručno administrativna osoba koju bira Upravni odbor ŠRU, a ne mora biti član Upravnog odbora.

(2) Tajnik obavlja sljedeće poslove:
a) skrbi o izvršenju zadataka postavljenih od strane Skupštine ŠRU, Upravnog odbora ili predsjednika i dopredsjednika ŠRU,
b) obavlja sve stručno administrativne poslove,
c) obavlja i druge poslove određene Statutom i Poslovnikom.

Članak 42.

(1) Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru ŠRU.

(2) Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela.

(3) Tajnik može biti razriješen dužnosti na vlastiti pisani zahtjev.

XIV. - NADZORNI ODBOR

Članak 43.

(1) Predsjednika i dva člana te njihove zamjenike Nadzornog odbora bira Skupština ŠRU iz redova članova u Skupštini ŠRU, na mandat od četiri (4) godine i ne mogu biti članovi Upravnog odbora ŠRU.

(2) Nadzorni odbor vrši:
a) nadzor nad zakonitošću rada i poslovanja svih tijela ŠRU,
b) prati i analizira ostvarivanje financijskog plana za kalendarsku godinu u cijelini te po pojedinim programskim zadacima,
c) kontrolira namjensko korištenje sredstava, predlaže mjere u svrhu spriječavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu i poslovanju,
d) kontrolira usklađenost poslovanja ŠRU sa Statutom, drugim aktima ŠRU i odlukama tijela ŠRU. O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

(3) Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini za svoj rad i podnosi joj izvješće o svom radu.

(4) Nadzorni odbor saziva i vodi predsjednik Nadzornog odbora, a sastaje se najmanje jednom godišnje te prema potrebi i češće.

(5) O radu Nadzornog odbora ŠRU vodi se zapisnik.

(6) Predsjednik i tajnik ŠRU dužni su Nadzornom odboru pružiti zahtjevne podatke, omogućiti uvid u sve dokumente i osigurati uvjete za rad.

(7) Mandat članova Nadzornog odbora prestaje razrješenjem u Skupštini ŠRU.

XV. - IMOVINA I PRIHODI ŠRU

Članak 44.

(1) ŠRU je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

(2) O pokretnoj i nepokretnoj imovini ŠRU vodi se evidencija u skladu s propisima zasnovanim na zakonu.

Članak 45.

(1) Prihodi ŠRU su:
a) prihod od državnih dozvola za športsko rekreacijski ribolov,
b) prihod od članskih iskaznica HŠRS, a koje ovjeravaju udruge,
c) prihod od članarine,
d) prihod od prodanih naknada drugim ribičima koji se zateknu u ribolovu, nisu članovi matične udruge koja skrbi o ribolovnoj vodi,
e) prihod od dotacije proračuna i fondova,
f) prihod od izvanrednih doprinosa članova, a prema odluci Skupštine,
g) prihod od pokroviteljstva ili donacija,
h) prihod od eventualne gospodarske djelatnosti.

(2) Ostvarena dobit iz obavljanja djelatnosti ŠRU koristi će se za obavljanje i unapređivanje osnovne djelatnosti.

(3) Navedeni prihodi njene nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava čine imovinu ŠRU.

(4) O pokretnoj i nepokretnoj imovini odlučuje Skupština.

(5) Za svoje obveze ŠRU odgovara cijelom svojom imovinom u skladu s zakonom. Nad ostatkom može se provesti stečajni postupak.

XVI. - PRESTANAK RADA ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac

Članak 46.

(1) ŠRU prestaje sa radom:
1. odlukom Skupštine o prestanku rada ŠRU,
2. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, ako ona nije održana,
3. pripajanje drugoj ŠRU, spajanje s drugom ŠRU, podjela udruge razdvajanjem,
4. pravomoćnom odlukom suda kojom je zabranjeno djelovanje ŠRU,
5. pokretanjem stečajnog postupka,
6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo ŠRU u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

(2) U slučaju iz stavka 1. točka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja ŠRU u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku ŠRU, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

(3) Činjenice iz stavka 1. točka 2. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje ŠRU, nadležnog tijela ŠRU, članova ŠRU ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.

(4) Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

XVII. - LIKVIDACIJA ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac

Članak 47.

(1) U slučajevima iz članka 44. stavka 1. točka 1., 2., 5 i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije ŠRU.

(2) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga na mandat od 4 godine.

(3) Likvidator ne mora biti član ŠRU.

(4) Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje ŠRU do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

(5) Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja ŠRU iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine.

XVIII. - SKRAĆENI POSTUPAK ZA PRESTANAK POSTOJANJA ŠRU „AMUR“ Sl. Šamac

Članak 48.

(1) Na ŠRU može se provesti i skraćeni postupak prestanka ŠRU u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

XIX. - BRISANJE IZ REGISTRA UDRUGA I PRESTANAK POSTOJANJA

Članak 49.

(1) Prestankom postojanja ŠRU imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje članicama Športsko ribolovnog saveza Brodsko-posavske županije, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

(2) ŠRU nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima ŠRU, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

XX. - RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR ŠRU

Članak 50.

(1) Ukoliko između članova ŠRU dođe do spora koji je vezan uz djelovanje ŠRU, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

(2) Sukob interesa u ŠRU smatra se situacija kada članovi ŠRU, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u ŠRU dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova ŠRU. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

(3) Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Upravni odbor u skladu s člankom 32. stavak 1. točka 5. i 15. ovog Statuta. U drugom stupnju nadležna je Skupština ŠRU.

XXI. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

(1) Statut kao i ostale akte, koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova ŠRU.

(2) Izmjene i dopune ovog Statuta može inicirati 50% članova ŠRU, Upravni odbor i Nadzorni odbor ŠRU.

(3) Upravni odbor ŠRU priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta te ga dostavlja Skupštini na usvajanje.

Članak 52.

(1) Izmjene i dopune ovog Statuta vrši Skupština ŠRU.

Članak 53.

(1) Opći akti ŠRU uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku jedne (1) godine od njegova stupanja na snagu.

Članak 54.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini ŠRU "AMUR" Sl. Šamac.

Članak 55.

(1) Usvajanjem ovog Statuta prestaju važiti odredbe Statuta ŠRU od 16. svibnja 2010. godine.

Slavonski Šamac, 06. srpnja 2015. godine
Predsjednik ŠRU "AMUR"
Čivić Mirko